SPEAKING CLUB - REGULAMIN

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

SPEAKING CLUB

 
§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Dane kontaktowe: Fundacja Fabryka Sztuki (zwana dalej w Regulaminie „Fabryka Sztuki”), ul. Św. Marcin 80/82/312, 61-809 Poznań, tel.: +48 61 870 30 09,  e-mail: biuro@fundacjafabrykasztuki.pl wpisana do KRS pod numerem 0000321397 nr NIP   781461595; REGON 301058156.
 2. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „SPEAKING CLUB” (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki programu lojalnościowego funkcjonującego w Fundacji Fabryka Sztuki.
 3. Organizatorem Programu lojalnościowego „SPEAKING CLUB” (zwanym dalej: Programem) jest Fundacja Fabryka Sztuki z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82 lok 312. (zwana dalej: Fabryką Sztuki lub „Organizatorem”). 
 4. Program skierowany jest do klientów (dalej zwanych: "Uczestnikami"), którzy dokonują zakupu biletów na Speaking Concert bezpośrednio w Fundacji Fabryka Sztuki.
 5. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 6. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie kodów rabatowych lub punktów.
 7. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
 8. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.speakingconcerts.com 
 
§2 
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 
 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do programu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.speakingconcerts.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Fabryka Sztuki w Poznaniu.
 2. W przypadku przystąpienia do Programu przez Uczestnika mającego aktywne konto na stronie internetowej Fabryki Sztuki, dane podane przy rejestracji tego konta będą używane dla SPEAKING CLUB przy zachowaniu możliwości ich modyfikacji i uzupełniania w dowolnym czasie.
 3. Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, podanie kilku różnych danych adresowych i kontaktowych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
 4. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje swoje indywidualne Konto SPEAKING CLUB zwane dalej „Kontem”, dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.speakingconcerts.com, po zalogowaniu się przy użyciu adresu e-mail, który stanowi indywidualny login oraz hasła. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji w każdym czasie, poprzez stronę internetową Organizatora.
 5. Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora. 
  
§3
KONTO UCZESTNIKA
 1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto. W przypadku posiadania kilku Kont przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Uczestnika tylko na jednym Koncie.
 2. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych bądź osobiście zaktualizować je na swoim Koncie. W przypadku braku takiego zawiadomienia, bądź aktualizacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 3. Do danego konta nie może być przypisany więcej niż jeden adres e-mail, jeden numer telefonu i jeden adres kontaktowy. W przypadku występowania duplikatów powyższych danych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia powtarzających się informacji, przy zachowaniu prawa Uczestnika do aktualizacji swoich danych.
 4. Organizator może dezaktywować Konto w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem. 

§4
RABATY I PROMOCJE 
 1. Dla członków SPEAKING CLUB stworzyliśmy specjalną strefę promocji. Będą się w niej pojawiać koncerty, na które obowiązują zniżki. 
 1. Członkostwo SPEAKING CLUB umożliwia zakup aż 4 biletów na Speaking Concerts (których głównym organizatorem jest Fundacja Fabryka Sztuki) w cenie promocyjnej – dla członka klubu i osób towarzyszących. 
 2. Informacja o aktualnych promocjach jest dostępna po zalogowaniu na konto użytkownika, w sekcji Promocje Speaking Club.  O szczegóły można również pytać w  siedzibie Fundacji Fabryka Sztuki.
 3. Uczestnicy mogą otrzymywać różne kody rabatowe dedykowane dla członków SPEAKING CLUB.  Informacja o kodach będzie wysyłana drogą e-mailową.
 4. Wszystkie kody rabatowe określone są datą ważności. Szczegóły dotyczące wszystkich dostępnych kodów dostępne są wyłącznie po zalogowaniu na stronie: http://speakingconcerts.com/speaking-club-aktualne-promocje
 5. Uczestnicy będą otrzymywali informacje o dedykowanych promocjach. Szczegóły dotyczące wydarzeń objętych promocją znajdować się będą w strefie Promocje na stronie: http://speakingconcerts.com/speaking-club-aktualne-promocje dostępnej wyłącznie po zalogowaniu
 6. Informacje o promocjach można również uzyskać w siedzibie Organizatora.
 7. Rabaty przeznaczone dla członków SPEAKING CLUB nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy ie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Rabaty i promocje dotyczące członków SPEAKING CLUB nie mogą być łączone z innymi rabatami i promocjami - np. dotyczącymi sprzedaży grupowej.
 
§5
ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU
 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://speakingconcerts.com/sc-regulamin
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie od daty udostępnienia ich na stronie www.
 4. Zmiana Regulaminu będzie uznana za zaakceptowaną przez Uczestnika po opublikowaniu przez Organizatora ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu i dokonaniu zakupu po jego publikacji.
 5. Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie. 
 
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego bądź poprzez wypełnienie go i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Organizatora. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych obowiązującej u Organizatora.
 2. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.speakingconcerts.pl Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.
 3. Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu (zgoda na otrzymywanie newslettera). Zgoda na otrzymywane informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może być w każdym momencie wycofana przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru metody, jaką poinformuje Uczestnika o akcjach handlowych i promocyjnych.
 
§ 7
UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU 
 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik: nie przestrzega Regulaminu, dostarczył nieprawdziwe dane, podał się za inną osobę wobec Organizatora, zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia wszelkie Kody Rabatowe zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte. 
 
§ 8
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.speakingconcerts.com. Dodatkowo Organizator przekaże Uczestnikowi odpowiednią informację poprzez wiadomość e- mail lub telefonicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do niekontaktowania się z nieaktywnymi Uczestnikami, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do realizacji uzyskanych korzyści w ciągu 30 dni od daty komunikatu Organizatora o zakończeniu lub zawieszeniu Programu. Niewykorzystane po tym terminie Punkty i Kody Rabatowe zostaną anulowane.
 3. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.